تبلیغات
بنکه ی بیر - وصف اخلاق و رفتار پیامبر
 
بنکه ی بیر
یکشنبه 26 آبان 1387 :: نویسنده : بنکه ی بیر

وصف اخلاق و رفتار حضرت رسول اکرم (ص) از زبان حضرت علی ( رض )

سیدنا (( علی ابن ابی طالب )) ( رض ) که از آگاه ترین مردم نسبت به اوصاف رسول الله ( ص ) بود و بیش از هر کس با او معاشرت داشت و نیز در وصفش تواناتر از دیگران بود، در وصف رسول گرامی ( ص ) چنین می فرماید :

« آن حضرت ( ص) از بدگویی وبی عفتی خیلی به دور بود، در بازار و مجامع و اماکن عمومی صدایبش را بلند نمی کرد؛ بدی را با بدی پاسخ نمی داد، بلکه عفو وگذشت می نمود؛ با دست مبارکش احدی را مورد ضرب وشتم قرار نداد، مگر در میدان جهاد در راه خدا. هیچ خدمتگزار ویا زنی را ضرب و شتم نکرد؛ من ندیدم که آن حضرت « ظلمی روا بدارد و یا از کسی انتقام بگیرد. البته هر گاه حدود الهی پایمال می شد آن حضرت « از هر کس دیگری بیشتر خشم می گرفت. وقتی در گزینش بین دو چیز اختیار داده می شد، آسان ترین آنها را اختیار می کرد؛ هر گاه وار منزلش می شد، سلوکش همانند عموم مردم بود؛ لباسهایش را تمیز می کرد؛ گوسفندش را می دوشید و کارش را با دست خود انجام می داد؛ زبان مبارکش را جز به حق نمی گشود. مردم را با خود مأنوس می کرد و متنفرنمی ساخت؛ بزرگ هر گروهی را گرامی می داشت و او را برای آنان سرپرست قرار می داد؛ در برخورد با مردم، جانب احتیاط را رعایت می فرمود، بدون اینکه آنان را از خوشرویی و اخلاق زیبایش محروم کند.

وصف اخلاق و رفتار حضرت رسول اکرم (ص) از زبان حضرت علی ( رض )

سیدنا (( علی ابن ابی طالب )) ( رض ) که از آگاه ترین مردم نسبت به اوصاف رسول الله ( ص ) بود و بیش از هر کس با او معاشرت داشت و نیز در وصفش تواناتر از دیگران بود، در وصف رسول گرامی ( ص ) چنین می فرماید :

« آن حضرت ( ص) از بدگویی وبی عفتی خیلی به دور بود، در بازار و مجامع و اماکن عمومی صدایبش را بلند نمی کرد؛ بدی را با بدی پاسخ نمی داد، بلکه عفو وگذشت می نمود؛ با دست مبارکش احدی را مورد ضرب وشتم قرار نداد، مگر در میدان جهاد در راه خدا. هیچ خدمتگزار ویا زنی را ضرب و شتم نکرد؛ من ندیدم که آن حضرت « ظلمی روا بدارد و یا از کسی انتقام بگیرد. البته هر گاه حدود الهی پایمال می شد آن حضرت « از هر کس دیگری بیشتر خشم می گرفت. وقتی در گزینش بین دو چیز اختیار داده می شد، آسان ترین آنها را اختیار می کرد؛ هر گاه وار منزلش می شد، سلوکش همانند عموم مردم بود؛ لباسهایش را تمیز می کرد؛ گوسفندش را می دوشید و کارش را با دست خود انجام می داد؛ زبان مبارکش را جز به حق نمی گشود. مردم را با خود مأنوس می کرد و متنفرنمی ساخت؛ بزرگ هر گروهی را گرامی می داشت و او را برای آنان سرپرست قرار می داد؛ در برخورد با مردم، جانب احتیاط را رعایت می فرمود، بدون اینکه آنان را از خوشرویی و اخلاق زیبایش محروم کند.

از احوال یارانش جویا می شد و از مردم درباره احوالشان استفسار می کرد. نیکویی را تقدیر و تأیید و زشتی را تقبیح می نمود. اساس کارش براعتدال و میانه روی بود و از افراط و تفریط بع دور بود؛ آن حضرت « در هیچ موردی از موارد خیر، غفلت نمی کرد، تا مبادا مردم غافل شوند و احساس ملال نمایند؛ برای هر حالتی آمادگی داشت؛ در قبال حق کوتاهی نمی کرد، و نیز از حق تجاوز نمی نمود.

کسانی که به او نزدیک بودند، بهترین مردم به شمار می آمدند؛ و بهترین مردم نزد ایشان خیر خواه ترین آنها بود؛ برترین فرد از نظر منزلت نزد وی، کسی بود که بیش از دیگران غمخواری و همکاری داشته باشد؛ آن حضرت « بدون یاد الهی از جایش بر نمی خاست و نمی نشست؛ هر گاه به مجلس و نزد گروهی تشریف می برد، در انتهای مجلس می نشست، و دیگران را به همین روش امر می فرمود.

در مجالس، رعایت حال همه را می کرد، و حق همگان را محفوظ می داشت، بطوری که هیچ کس تصور نمی کرد که دیگران به نزد پیامبر از او مکرم تراند؛ چنانچه شخصی حاجت خد را بیان می کرد، رسول اکرم ( ص ) « با حوصله کامل به سخنش گوش می داد، تا این که خود آن شخص بلند می شد و می رفت؛ اگر کسی در خواست و حاجت مشروعی داشت، حتماً حاجت او را بر آورده می ساخت و اگر نمی توانست، با لحنی پسندیده از وی معذرت می خواست.

حسن اخلاق و گشاده رویی وی چنان بود که همه اصحاب، او را همچون پدری مهربان برای خود می پنداشتند؛ همه اصحاب در برابر حق از نظر رسول اکرم ( ص ) یکسان بودند.

مجلس او سراپا حکمت، بردباری، حیا، عفت و امانت بود؛ صداها بیش از ضرورت در حضورش بلند نمی شد؛ معایب کسی مورد بحث قرار نمی گرفت؛ آبروی کسی ریخته نمی شد. نقطه ضعفها افشا نمی گشت؛ همه با هم برابر بودند، مدار فضیلت و برتری فقط بر تقوا و پرهیزگاری بود؛ در مجلس او سالخوردگان را محترم می داشتند و بر خردسالان مهر می ورزیدند، و نسببت به نیازمندان ایثار می کردند و آدم غریب تازه وارد را اکرام کرده، رعایت حال وی را می نودند.»

سیدنا « علی بن ابی طالب » ( رض ) اضافه می کنند:    

« رسول اکرم( ص ) همواره خنده رو، خوش خلق و ملایم بود. نه ترشرو و سختگیر و تند خو. هیچگاه فریاد نمی زد و دشنام نمی داد؛ عیب کسی را آشکار نمی کرد؛ بخیل و تنگدل نبود؛ از آنچه به آن میل نداشت یاد نمی کرد البته از آن بد هم نمی گفت و درباره آن، جواب نمی داد. از سه چیز به شدت پرهیز می نمود : جدال و ستیز تکبر و کارهای بیهوده .

سه چیز زرا در حق مردم، بسیار رعایت می فرمود: هیچ کس را سرزنش نمی کرد، بر کسی خرده نمی گرفت و در جستجوی معایب کسی نبود.

فقط در مواردی که امید ثواب و اجر بود، تذکر می داد  صحبت می کرد؛ هرگاه لب به سخن می گشود، همنشینان او چنان سکوت می کردند که گویی پرنده ای بر بالای سرشان نشسته است؛ چون سکوت می فرمود، آنگاه اصحاب سخن می گفتند، وهرگز در محضر رسول اکرم ( ص ) نزاع وستیز، به راه نمی انداختند؛ و هر کس لب به سخن می گشود. بقیه به او متوجه می شدند تا این که سخنش به پایان می رسید. هر فرد نزد آن حضرت ( ص ) چنان مورد توجه قرار می گرفت که گویی اولین شخصی است که سخن می گوید.  ( یعنی همه با توجه و علاقه به او گوش می دادند ).

اگر اصحاب می خندیدند، او نیز تبسم می فرمود؛ و اگر از چیزی تعجب می کردن، او هم اظهار تعجب می کرد.

افرا غریبه و بیگانه را به خوبی تحمل می کرد و سخن ایشان را کاملاً می شنید و به خواستهای آنان گوش فرا می داد، به همین خاطر اصحابش توجه چنین افرادی را به سوی خود جلب می کردند ( تا موجب ناراحتی حضرت رسول اکرم ( ص ) نشود ).

 به اصحاب می فرمود: « هرگاه نیازمندی را می بینید نیاز او را برآورید»

آن حضرت ( ص ) ستایش را از کسی می پذیرفت که در حد میانه روی باشد؛ سخن کسی را قطع نمی کرد، مگر این که از حد بگذرد، آنگاه یا او را نهی می کرد، یا از مجلس برمی خاست.

آن حضرت ( ص ) بیش از هرکس، سعه صدر داشت؛ و بیش از هر کس، راستگو، خوش گفتار، نرم خو، مهربان و خوش معاشرت بود؛ هر کس برای اولین بار به زیارتش مشرف می شد، از وی احساس هیبت می نمود؛ و هر کس با او معاشرت می کرد، دلباخته و شیفته اش می گشت ».

منبع : ناشر : انتشارات شیخ الاسلام احمد جام " نبی رحمت ( ص ) " مؤلف ابوالحسن ندوی مترجم: محمد قاسم قاسمی ( ص  424الی 426)

 

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آذر 1397 04:10 ق.ظ

Thanks. Loads of facts!

cialis kamagra levitra cialis qualitat recommended site cialis kanada cialis official site cialis pills in singapore look here cialis cheap canada cialis generic cialis diario compra cialis y deporte cialis tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:53 ق.ظ

You said that very well.
cialis herbs buying brand cialis online cialis 20mg preis cf cialis generico in farmacia 200 cialis coupon how much does a cialis cost cialis generique 5 mg cialis 05 cialis lowest price generic cialis 20mg tablets
سه شنبه 13 آذر 1397 02:54 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis 5mg prix how do cialis pills work precios cialis peru enter site natural cialis best generic drugs cialis we choice free trial of cialis cialis generic availability cialis lilly tadalafi we use it cialis online store usa cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:30 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
cheap cialis cialis patent expiration cialis 20 mg cialis australia org ou trouver cialis sur le net canadian discount cialis buy cialis online legal cialis 200 dollar savings card generic cialis tadalafil when will generic cialis be available
دوشنبه 12 آذر 1397 03:11 ق.ظ

Factor clearly utilized!!
cialis farmacias guadalajara cialis 5mg we choice free trial of cialis buying cialis overnight cialis tablets for sale cialis savings card achat cialis en suisse cialis pills cialis price thailand cialis coupons
شنبه 10 آذر 1397 02:55 ب.ظ

Kudos, Useful stuff!
cialis tablets generic low dose cialis cialis rckenschmerzen cialis online napol cialis flussig dose size of cialis cialis generico postepay cialis authentique suisse cialis 5 mg para diabeticos buy cheap cialis in uk
شنبه 10 آذر 1397 02:30 ق.ظ

Kudos. Plenty of advice!

click here take cialis when will generic cialis be available how does cialis work weblink price cialis cialis great britain where to buy cialis in ontario cialis online holland the best choice cialis woman prix cialis once a da cialis herbs
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:32 ب.ظ

Reliable advice. Thanks a lot.
brand cialis generic cialis from canada cuanto cuesta cialis yaho only now cialis for sale in us cialis manufacturer coupon cialis venta a domicilio cialis generico lilly tadalafil 5mg buy cialis uk no prescription cialis price in bangalore
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:30 ق.ظ

Appreciate it. Numerous stuff.

ou acheter du cialis pas cher cialis kamagra levitra cialis online deutschland cialis sans ordonnance where to buy cialis in ontario cialis en 24 hora cialis 20 mg cut in half cialis preise schweiz legalidad de comprar cialis click now buy cialis brand
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:05 ب.ظ

Wow tons of beneficial data!
levitra 20mg levitra without a doctor prescription levitra 10 mg kopen levitra online levitra online buy levitra 10mg levitra buy levitra 10mg generic levitra buy levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 12:03 ب.ظ

Regards! I value this!
cialis dosage recommendations pastillas cialis y alcoho cialis prices cialis authentique suisse generic cialis 20mg tablets cialis 100 mg 30 tablet cialis tablets australia cialis tablets australia costo in farmacia cialis prezzo di cialis in bulgaria
یکشنبه 8 مهر 1397 07:25 ق.ظ

Fantastic facts. Thanks!
cialis arginine interactio cialis dosage cialis tablets australia cialis lowest price if a woman takes a mans cialis generic cialis with dapoxetine cialis sale online cialis dosage cialis online nederland cialis generico online
شنبه 31 شهریور 1397 09:07 ب.ظ

Fantastic info. Kudos!
online pharmacies of canada canadian online pharmacies reviews canadian pharmacy king canada medication how safe are canadian online pharmacies canada pharmacies account reputable canadian prescriptions online canadian pharmacys canadian pharmacy uk delivery buy vistagra usa
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:17 ب.ظ

With thanks! I enjoy it!
cialis prezzo in linea basso bulk cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 100 mg 30 tablet effetti del cialis costo in farmacia cialis cialis pills boards click here cialis daily uk no prescription cialis cheap the best site cialis tablets
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:14 ب.ظ

With thanks, I enjoy this!
click here to buy cialis how to purchase cialis on line generic cialis 20mg uk cialis great britain cialis 100mg suppliers cialis 10mg prix pharmaci precios cialis peru cialis side effects cialis sans ordonnance cialis official site
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:32 ق.ظ

You actually mentioned that effectively!
canadian prescriptions online serc 24 mg canadian medications online north west pharmacy canada buy viagrow pro canada medication list canadian pharmaceuticals online canada rx canadian pharmacies without an rx canada rx canada medications cheap
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:55 ب.ظ

You actually stated it well!
buy cialis online click here to buy cialis cialis 5 mg schweiz cialis savings card buy online cialis 5mg cialis billig cialis prezzo al pubblico cialis 10mg prix pharmaci cialis 20mg cialis 20 mg cost
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:03 ق.ظ

Great content. Thanks!
the best choice cialis woman click here to buy cialis enter site 20 mg cialis cost cialis 5 effetti collaterali where cheapest cialis price cialis best cialis 50 mg soft tab cialis vs viagra generic cialis review uk rx cialis para comprar
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:54 ب.ظ

Info very well used.!
preis cialis 20mg schweiz we choice cialis uk tadalafilo cialis 20 mg dosagem ideal cialis cialis en 24 hora cialis for daily use prix cialis once a da online cialis cialis generique
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:49 ب.ظ

Wonderful write ups. Appreciate it.
acheter cialis kamagra brand cialis generic cialis price thailand price cialis wal mart pharmacy generic cialis tadalafil generic cialis with dapoxetine estudios de cialis genricos cialis super acti cialis daily reviews cialis rezeptfrei sterreich
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:24 ب.ظ

Whoa many of terrific information!
prix cialis once a da buy cialis online cheapest tadalafilo cialis italia gratis cialis from canada estudios de cialis genricos brand cialis nl buy generic cialis cialis 5 mg schweiz purchase once a day cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:33 ق.ظ

Helpful content. Thanks a lot!
where to buy cheap viagra buying real viagra online get a prescription for viagra online buy brand viagra price for viagra buying viagra on line buy herbal viagra can i buy viagra viagra online best place buy viagra online
شنبه 4 فروردین 1397 01:00 ق.ظ

You actually mentioned this well!
cialis 20mg callus tadalafil tablets cialis billig tadalafil 20 mg wow look it cialis mexico cialis 200 dollar savings card cialis kaufen wo cialis generika comprar cialis navarr
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:24 ق.ظ

Awesome write ups. Cheers!
cialis 5 mg schweiz cialis without a doctor's prescription cialis tablets australia cialis herbs brand cialis generic cialis coupons 40 mg cialis what if i take cialis patent expiration price cialis best prix de cialis
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:16 ب.ظ
تحویل بزرگ استدلال جامد تلاش شگفت انگیز را ادامه دهید
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:02 ب.ظ
What's up to every one, the contents present at
this website are actually awesome for people knowledge, well,
keep up the good work fellows.
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:22 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Will try it out.
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:10 ق.ظ
First off I would like to say terrific blog!

I had a quick question that I'd like to ask if you
do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear
your mind prior to writing. I've had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out.
I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply
just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Many thanks!
شنبه 7 مرداد 1396 12:14 ق.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I certainly
enjoyed reading it, you are a great author.
I will make certain to bookmark your blog and will come back from now on. I want to encourage you to definitely
continue your great writing, have a nice holiday weekend!
دوشنبه 5 تیر 1396 02:39 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا
واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای while.
من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما خواهد
را خوب به پر کسانی که شکاف.
در صورتی که شما در واقع
که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :