تبلیغات
بنکه ی بیر - وصف اخلاق و رفتار پیامبر
 
بنکه ی بیر
یکشنبه 26 آبان 1387 :: نویسنده : بنکه ی بیر

وصف اخلاق و رفتار حضرت رسول اکرم (ص) از زبان حضرت علی ( رض )

سیدنا (( علی ابن ابی طالب )) ( رض ) که از آگاه ترین مردم نسبت به اوصاف رسول الله ( ص ) بود و بیش از هر کس با او معاشرت داشت و نیز در وصفش تواناتر از دیگران بود، در وصف رسول گرامی ( ص ) چنین می فرماید :

« آن حضرت ( ص) از بدگویی وبی عفتی خیلی به دور بود، در بازار و مجامع و اماکن عمومی صدایبش را بلند نمی کرد؛ بدی را با بدی پاسخ نمی داد، بلکه عفو وگذشت می نمود؛ با دست مبارکش احدی را مورد ضرب وشتم قرار نداد، مگر در میدان جهاد در راه خدا. هیچ خدمتگزار ویا زنی را ضرب و شتم نکرد؛ من ندیدم که آن حضرت « ظلمی روا بدارد و یا از کسی انتقام بگیرد. البته هر گاه حدود الهی پایمال می شد آن حضرت « از هر کس دیگری بیشتر خشم می گرفت. وقتی در گزینش بین دو چیز اختیار داده می شد، آسان ترین آنها را اختیار می کرد؛ هر گاه وار منزلش می شد، سلوکش همانند عموم مردم بود؛ لباسهایش را تمیز می کرد؛ گوسفندش را می دوشید و کارش را با دست خود انجام می داد؛ زبان مبارکش را جز به حق نمی گشود. مردم را با خود مأنوس می کرد و متنفرنمی ساخت؛ بزرگ هر گروهی را گرامی می داشت و او را برای آنان سرپرست قرار می داد؛ در برخورد با مردم، جانب احتیاط را رعایت می فرمود، بدون اینکه آنان را از خوشرویی و اخلاق زیبایش محروم کند.

وصف اخلاق و رفتار حضرت رسول اکرم (ص) از زبان حضرت علی ( رض )

سیدنا (( علی ابن ابی طالب )) ( رض ) که از آگاه ترین مردم نسبت به اوصاف رسول الله ( ص ) بود و بیش از هر کس با او معاشرت داشت و نیز در وصفش تواناتر از دیگران بود، در وصف رسول گرامی ( ص ) چنین می فرماید :

« آن حضرت ( ص) از بدگویی وبی عفتی خیلی به دور بود، در بازار و مجامع و اماکن عمومی صدایبش را بلند نمی کرد؛ بدی را با بدی پاسخ نمی داد، بلکه عفو وگذشت می نمود؛ با دست مبارکش احدی را مورد ضرب وشتم قرار نداد، مگر در میدان جهاد در راه خدا. هیچ خدمتگزار ویا زنی را ضرب و شتم نکرد؛ من ندیدم که آن حضرت « ظلمی روا بدارد و یا از کسی انتقام بگیرد. البته هر گاه حدود الهی پایمال می شد آن حضرت « از هر کس دیگری بیشتر خشم می گرفت. وقتی در گزینش بین دو چیز اختیار داده می شد، آسان ترین آنها را اختیار می کرد؛ هر گاه وار منزلش می شد، سلوکش همانند عموم مردم بود؛ لباسهایش را تمیز می کرد؛ گوسفندش را می دوشید و کارش را با دست خود انجام می داد؛ زبان مبارکش را جز به حق نمی گشود. مردم را با خود مأنوس می کرد و متنفرنمی ساخت؛ بزرگ هر گروهی را گرامی می داشت و او را برای آنان سرپرست قرار می داد؛ در برخورد با مردم، جانب احتیاط را رعایت می فرمود، بدون اینکه آنان را از خوشرویی و اخلاق زیبایش محروم کند.

از احوال یارانش جویا می شد و از مردم درباره احوالشان استفسار می کرد. نیکویی را تقدیر و تأیید و زشتی را تقبیح می نمود. اساس کارش براعتدال و میانه روی بود و از افراط و تفریط بع دور بود؛ آن حضرت « در هیچ موردی از موارد خیر، غفلت نمی کرد، تا مبادا مردم غافل شوند و احساس ملال نمایند؛ برای هر حالتی آمادگی داشت؛ در قبال حق کوتاهی نمی کرد، و نیز از حق تجاوز نمی نمود.

کسانی که به او نزدیک بودند، بهترین مردم به شمار می آمدند؛ و بهترین مردم نزد ایشان خیر خواه ترین آنها بود؛ برترین فرد از نظر منزلت نزد وی، کسی بود که بیش از دیگران غمخواری و همکاری داشته باشد؛ آن حضرت « بدون یاد الهی از جایش بر نمی خاست و نمی نشست؛ هر گاه به مجلس و نزد گروهی تشریف می برد، در انتهای مجلس می نشست، و دیگران را به همین روش امر می فرمود.

در مجالس، رعایت حال همه را می کرد، و حق همگان را محفوظ می داشت، بطوری که هیچ کس تصور نمی کرد که دیگران به نزد پیامبر از او مکرم تراند؛ چنانچه شخصی حاجت خد را بیان می کرد، رسول اکرم ( ص ) « با حوصله کامل به سخنش گوش می داد، تا این که خود آن شخص بلند می شد و می رفت؛ اگر کسی در خواست و حاجت مشروعی داشت، حتماً حاجت او را بر آورده می ساخت و اگر نمی توانست، با لحنی پسندیده از وی معذرت می خواست.

حسن اخلاق و گشاده رویی وی چنان بود که همه اصحاب، او را همچون پدری مهربان برای خود می پنداشتند؛ همه اصحاب در برابر حق از نظر رسول اکرم ( ص ) یکسان بودند.

مجلس او سراپا حکمت، بردباری، حیا، عفت و امانت بود؛ صداها بیش از ضرورت در حضورش بلند نمی شد؛ معایب کسی مورد بحث قرار نمی گرفت؛ آبروی کسی ریخته نمی شد. نقطه ضعفها افشا نمی گشت؛ همه با هم برابر بودند، مدار فضیلت و برتری فقط بر تقوا و پرهیزگاری بود؛ در مجلس او سالخوردگان را محترم می داشتند و بر خردسالان مهر می ورزیدند، و نسببت به نیازمندان ایثار می کردند و آدم غریب تازه وارد را اکرام کرده، رعایت حال وی را می نودند.»

سیدنا « علی بن ابی طالب » ( رض ) اضافه می کنند:    

« رسول اکرم( ص ) همواره خنده رو، خوش خلق و ملایم بود. نه ترشرو و سختگیر و تند خو. هیچگاه فریاد نمی زد و دشنام نمی داد؛ عیب کسی را آشکار نمی کرد؛ بخیل و تنگدل نبود؛ از آنچه به آن میل نداشت یاد نمی کرد البته از آن بد هم نمی گفت و درباره آن، جواب نمی داد. از سه چیز به شدت پرهیز می نمود : جدال و ستیز تکبر و کارهای بیهوده .

سه چیز زرا در حق مردم، بسیار رعایت می فرمود: هیچ کس را سرزنش نمی کرد، بر کسی خرده نمی گرفت و در جستجوی معایب کسی نبود.

فقط در مواردی که امید ثواب و اجر بود، تذکر می داد  صحبت می کرد؛ هرگاه لب به سخن می گشود، همنشینان او چنان سکوت می کردند که گویی پرنده ای بر بالای سرشان نشسته است؛ چون سکوت می فرمود، آنگاه اصحاب سخن می گفتند، وهرگز در محضر رسول اکرم ( ص ) نزاع وستیز، به راه نمی انداختند؛ و هر کس لب به سخن می گشود. بقیه به او متوجه می شدند تا این که سخنش به پایان می رسید. هر فرد نزد آن حضرت ( ص ) چنان مورد توجه قرار می گرفت که گویی اولین شخصی است که سخن می گوید.  ( یعنی همه با توجه و علاقه به او گوش می دادند ).

اگر اصحاب می خندیدند، او نیز تبسم می فرمود؛ و اگر از چیزی تعجب می کردن، او هم اظهار تعجب می کرد.

افرا غریبه و بیگانه را به خوبی تحمل می کرد و سخن ایشان را کاملاً می شنید و به خواستهای آنان گوش فرا می داد، به همین خاطر اصحابش توجه چنین افرادی را به سوی خود جلب می کردند ( تا موجب ناراحتی حضرت رسول اکرم ( ص ) نشود ).

 به اصحاب می فرمود: « هرگاه نیازمندی را می بینید نیاز او را برآورید»

آن حضرت ( ص ) ستایش را از کسی می پذیرفت که در حد میانه روی باشد؛ سخن کسی را قطع نمی کرد، مگر این که از حد بگذرد، آنگاه یا او را نهی می کرد، یا از مجلس برمی خاست.

آن حضرت ( ص ) بیش از هرکس، سعه صدر داشت؛ و بیش از هر کس، راستگو، خوش گفتار، نرم خو، مهربان و خوش معاشرت بود؛ هر کس برای اولین بار به زیارتش مشرف می شد، از وی احساس هیبت می نمود؛ و هر کس با او معاشرت می کرد، دلباخته و شیفته اش می گشت ».

منبع : ناشر : انتشارات شیخ الاسلام احمد جام " نبی رحمت ( ص ) " مؤلف ابوالحسن ندوی مترجم: محمد قاسم قاسمی ( ص  424الی 426)

 

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:24 ب.ظ

Whoa many of terrific information!
prix cialis once a da buy cialis online cheapest tadalafilo cialis italia gratis cialis from canada estudios de cialis genricos brand cialis nl buy generic cialis cialis 5 mg schweiz purchase once a day cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:33 ق.ظ

Helpful content. Thanks a lot!
where to buy cheap viagra buying real viagra online get a prescription for viagra online buy brand viagra price for viagra buying viagra on line buy herbal viagra can i buy viagra viagra online best place buy viagra online
شنبه 4 فروردین 1397 01:00 ق.ظ

You actually mentioned this well!
cialis 20mg callus tadalafil tablets cialis billig tadalafil 20 mg wow look it cialis mexico cialis 200 dollar savings card cialis kaufen wo cialis generika comprar cialis navarr
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:24 ق.ظ

Awesome write ups. Cheers!
cialis 5 mg schweiz cialis without a doctor's prescription cialis tablets australia cialis herbs brand cialis generic cialis coupons 40 mg cialis what if i take cialis patent expiration price cialis best prix de cialis
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:16 ب.ظ
تحویل بزرگ استدلال جامد تلاش شگفت انگیز را ادامه دهید
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:02 ب.ظ
What's up to every one, the contents present at
this website are actually awesome for people knowledge, well,
keep up the good work fellows.
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:22 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Will try it out.
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:10 ق.ظ
First off I would like to say terrific blog!

I had a quick question that I'd like to ask if you
do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear
your mind prior to writing. I've had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out.
I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply
just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Many thanks!
شنبه 7 مرداد 1396 12:14 ق.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I certainly
enjoyed reading it, you are a great author.
I will make certain to bookmark your blog and will come back from now on. I want to encourage you to definitely
continue your great writing, have a nice holiday weekend!
دوشنبه 5 تیر 1396 02:39 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا
واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای while.
من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما خواهد
را خوب به پر کسانی که شکاف.
در صورتی که شما در واقع
که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:12 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've visited this website before but
after looking at many of the articles I realized it's new to
me. Anyways, I'm certainly pleased I stumbled upon it
and I'll be book-marking it and checking back frequently!
دوشنبه 28 فروردین 1396 05:25 ب.ظ
What's up every one, here every one is sharing such familiarity, so
it's fastidious to read this weblog, and I used to pay a quick visit this webpage all
the time.
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:21 ب.ظ
Wow, this piece of writing is pleasant, my younger sister
is analyzing such things, thus I am going to inform her.
جمعه 26 خرداد 1391 11:26 ق.ظ
صددرصد خداوند از امیرالمومنین راضی است
جمعه 11 فروردین 1391 02:55 ب.ظ
سلام بر شما خواهر یا برادر کردم
زیبا نوشتی از رسولمان اما اندوهگین از غیبت طولانی شما امیدوارم روزی دوباره برگردید
یکشنبه 6 شهریور 1390 01:49 ب.ظ
کدام یک از ما رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) را دوست ندارد؟ یقینا هیچکس، ولی آیا همه ما در این ادعا صادقیم؟ ادعای اینکه ما پیامبر را دوست داریم ادعایی آسان است و هر کس می تواند چنین ادعا کند، ولی چگونه ثابت می شود که این ادعا صحیح است؟ با اتباع سنت پیامبر و پایبندی به سنت وی، و هر چه ما در این ادعا راستگو تر باشیم به سنت های پیامبر پایبند تر خواهیم بود
سه شنبه 9 آذر 1389 04:01 ب.ظ
ggggggggggoooooooooooood
سه شنبه 9 آذر 1389 03:59 ب.ظ
ممنون ازحسن انتخابتون که این موضوع روانتخاب کردین خیلی به دردتحقیقم خورد......ایرینا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :