تبلیغات
بنکه ی بیر - رفتار انسان‌ و اخلاق‌ او
 
بنکه ی بیر
دوشنبه 31 فروردین 1388 :: نویسنده : بنکه ی بیر

اسلام‌ گفته‌ كه‌ ارزش‌ هر انسان‌ به‌ میزان‌ بهره‌ای‌است‌ كه‌ از ارزشهای‌ والا دارد.

میان‌ ارزشهای‌ والا و كردار فاصله‌ای‌ نیست‌، ولی‌ غربیان‌ پس‌ از آنكه‌ مباحث‌ را در علوم‌ از هم‌ تفكیك‌ كردند ورشته‌های‌ تخصصی‌ بوجود آوردند، رفتار انسان‌ و اخلاق‌ او را نیز از هم‌ جدا مطالعه‌ كردند. برخی‌ از دانشمندان‌،متخصص‌ در علم‌ اخلاق‌ شدند و درباره‌ این‌ مطلب‌ «با صرفنظر از خود انسان‌» تحقیق‌ كردند، و برخی‌ دیگر تنها روی‌خود انسان‌ مطالعه‌ كردند و با اخلاقش‌ كاری‌ نداشتند.

رفتار انسان‌ و اخلاق‌ او

 

اسلام‌ گفته‌ كه‌ ارزش‌ هر انسان‌ به‌ میزان‌ بهره‌ای‌است‌ كه‌ از ارزشهای‌ والا دارد.

میان‌ ارزشهای‌ والا و كردار فاصله‌ای‌ نیست‌، ولی‌ غربیان‌ پس‌ از آنكه‌ مباحث‌ را در علوم‌ از هم‌ تفكیك‌ كردند ورشته‌های‌ تخصصی‌ بوجود آوردند، رفتار انسان‌ و اخلاق‌ او را نیز از هم‌ جدا مطالعه‌ كردند. برخی‌ از دانشمندان‌،متخصص‌ در علم‌ اخلاق‌ شدند و درباره‌ این‌ مطلب‌ «با صرفنظر از خود انسان‌» تحقیق‌ كردند، و برخی‌ دیگر تنها روی‌خود انسان‌ مطالعه‌ كردند و با اخلاقش‌ كاری‌ نداشتند.

در علوم‌ طبیعی‌ اینگونه‌ جداسازی‌ و تجزیه‌ بسیار ضروری‌ و مفید است‌. ولی‌ در روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ اصلاً چنین‌كاری‌ امكان‌ ندارد. مردم‌ تا وقتی‌ كه‌ در جامعه‌ زندگی‌ می‌كنند و جامعه‌ نیز رشته‌ای‌ از همان‌ ریشه‌های‌ منشعب‌ از ذات‌خود افراد است‌، باید ارزشهای‌ اخلاقی‌ ضمیمه‌ وجود آنان‌ باشد. آنگاه‌ هر كاوشی‌ كه‌ میان‌ این‌ دو فاصله‌ می‌افكند به‌نتایج‌ بسیار اشتباهی‌ خواهد رسید.

در این‌ عصر از بس‌ درباره‌ علم‌ تقدیس‌ و احترام‌ بعمل‌ آمده‌، رفته‌رفته‌ احكام‌ آزمایشگاهی‌ به‌ جامعه‌ نیز سرایت‌ كرده‌است‌. اكنون‌ این‌ سخن‌ پیدا شده‌ كه‌ می‌گویند: با اخلاق‌ او كاری‌ نداریم‌. فقط‌ كردارش‌ مورد نظر ما است‌. گویا می‌توان‌اخلاق‌ را از كردار جدا ساخت‌. یعنی‌ اخلاق‌ هیچگونه‌ اثری‌ در كردار شخص‌ ندارد!

اینگونه‌ تجزیه‌ كه‌ انسان‌ به‌ دو بخش‌ اخلاق‌ و عمل‌ تقسیم‌ می‌شود هم‌ اشتباه‌ علمی‌ است‌ و هم‌ آثار سوء اجتماعی‌دارد. حقایق‌ زندگی‌ كه‌ پدید آورنده‌ نظام‌ جهانست‌ قابل‌ تفكیك‌ از هم‌ نمی‌باشند. هرچه‌ ما نظر خود را، وسیعتر كنیم‌ وشئون‌ مختلف‌ انسان‌ را ملاحظه‌ كنیم‌، خواهیم‌ دید كه‌ معجون‌ روحیاتش‌ هرگز پیوستگی‌ خود را از دست‌ نمی‌دهد.

از این‌رو اسلام‌ انسان‌ را از تمام‌ جهات‌ بررسی‌ و میان‌ عوامل‌ داخلی‌ و خارجیش‌ هماهنگی‌ ایجاد می‌كند. این‌هماهنگی‌ شگرف‌ منشاء پیدایش‌ موفقیت‌های‌ بارزی‌ در زمینه‌ تكامل‌ روان‌ گردید و افرادی‌ نیرومند و نابغه‌ای‌ دردامان‌ اسلام‌ پرورش‌ یافتند. دنیای‌ آزاد غرب‌ اگر با شئون‌ انسانیت‌ بنای‌ ناسازگاری‌ گذارده‌، ما هرگز اجباری‌ نداریم‌ كه‌ ازاین‌ خط‌ ناموزون‌ پیروی‌ كنیم‌. زیرا اولاً ما از جهان‌ واقع‌ سخن‌ می‌گوییم‌ و به‌ بافته‌های‌ تخیل‌ و فرض‌ نگرویده‌ایم‌. درثانی‌، سوابق‌ تاریك‌ و وحشتناك‌ اروپا برای‌ ما وجود نداشته‌ تا ما را نسبت‌ به‌ همه‌چیز بدبین‌ كند، حتی‌ نسبت‌ به‌ اصول‌انسانی‌!

وقتی‌ یك‌ جوان‌ ثروتمند آمریكایی‌ دست‌ از حمایت‌ پدر و مادر از پا افتاده‌اش‌ برداشته‌ خود را موظف‌ نمی‌بیند كه‌مراقب‌ احوالشان‌ باشد و می‌گوید: به‌ من‌ چه‌، هركس‌ ضامن‌ هزینه‌ خویشتن‌ است‌! وی‌ از خوی‌

خشن‌ «خودخواهی‌»پیروی‌ می‌كند. اما چون‌ یك‌ جوان‌ مسلمان‌، حمایت‌ از پدر و مادر را جزء شئون‌ آبروی‌ می‌داند و به‌ پاس‌ خدماتی‌كه‌ پدر و مادر در تعلیم‌ و تربیت‌ وی‌ درگذشته‌ انجام‌ داده‌اند، دست‌ كمك‌ به‌ سویشان‌ دراز می‌كند، تحت‌ تأثیر عواطف‌انسانی‌ قرارگرفته‌ از خصلت‌ «نیكوكاری‌» پیروی‌ می‌كند.خود

همچنین‌ روح‌ وحشیانه‌ و بربریت‌ است‌ كه‌ آمریكا را وادار كرده‌ تا درباره‌ سیاهانی‌ كه‌ با هم‌ وحدت‌ زبان‌ و مذهب‌ وخاك‌ دارند، رفتار غیرانسانی‌ انجام‌ دهد. آنان‌ را با لگد می‌كوبند و جسد بیروحشان‌ را بر درخت‌ آویزان‌ می‌كنند.سیاهان‌ گناهی‌ جز این‌ ندارند كه‌ از حقوق‌ مشروع‌ انسانی‌ خود استفاده‌ كرده‌ و مثلاً در اتوبوس‌ سوار می‌شوند یا و یا باسفیدپوستان‌ در كافه‌ برخورد می‌كنند.

ولی‌ این‌ روح‌ عالی‌ بشریت‌ است‌ كه‌ در افق‌ اسلام‌ تجلی‌ كرده‌ و پیغمبر گرامی‌اش‌ می‌گوید: «بر شما واجب‌ است‌ كه‌ ازحاكم‌ خود پیروی‌ كنید حتی‌ اگر یك‌ سیاه‌ باشد، به‌ شرط‌ آنكه‌ فقط‌ طبق‌ اصول‌ قرآن‌ به‌ شما دستور بدهد.»

پس‌ پیغمبر درباره‌ سیاهان‌ تنها مساوات‌ حقوق‌ قایل‌ نشده‌، بلكه‌ حق‌ رهبری‌ و زمامداری‌ نیز به‌ آنان‌ داده‌ است‌.

همچنین‌ اگر روم‌ در روزگار قدیم‌ استعمار را جزء شئون‌ سلطنت‌ محسوب‌ می‌داشت‌ و همواره‌ ازكشورهای‌ مغلوب‌،بردگان‌ جدیدی‌ به‌ دست‌ می‌آورد... یا اگر امروز دول‌ آمریكا و اروپا به‌ پیروی‌ از ارواح‌ پلید رومیها چنگال‌ طمع‌ به‌ جان‌ملت‌های‌ ضعیف‌ افكنده‌اند، به‌ افكار خشك‌ مادی‌ گراییده‌اند. ولی‌ موقعی‌ كه‌ اسلام‌ افراد خود را بسیج‌ می‌كرد و به‌دیار مشركین‌ لشكر می‌كشید، مشعلهای‌ نور و هدایت‌ را به‌ همراه‌ خود می‌برد و چون‌ سرزمینی‌ را فتح‌ می‌كرد، بخیل‌نبود كه‌ آنان‌ نیز از علوم‌ و ارزشها و كمالاتش‌ بهره‌ ببرند.

از متن‌ حقایق‌ اسلامی‌ ارزشهای‌ والا جوانه‌ زد و با مراقبت‌ باغبانان‌ روحانیش‌، میوه‌های‌ شادابی‌ داد. ولی‌ مدتهاست‌ كه‌مسلمانان‌ از دین‌ خود برگشته‌اند و هوای‌ تقلید از غرب‌ به‌ سرشان‌ زده‌ است‌ ایشان‌ هم‌ از آنان‌ مادی‌تر شده‌اند و هم‌خودشان‌ چیزی‌ در بساط‌ ندارند. این‌ گروه‌ در دنیا و آخرت‌ به‌ بدبختی‌ و تیره‌روزی‌ می‌افتند، زیرا از نظر خدا منفور ومردم‌ جهان‌ نیز با چشم‌ حقارت‌ به‌ سویشان‌ می‌نگرند.

مسلمانان‌ اگر خواهان‌ عظمت‌ و اقتدار از دست‌ رفته‌ خود هستند و دوست‌ دارند كه‌ گذشته‌ پرافتخار خود را بازیابند،این‌ نمونه‌های‌ فضیلت‌ است‌ كه‌ ویژه‌ خود آنان‌ بوده‌ و در گذشته‌ نیز با استمداد از آن‌، به‌ شوكت‌ و اقتدار رسیدند ــ ... وبی‌تردید با بازگشت‌ به‌ این‌ روش‌، دوران‌ شكوفایی‌ و عظمت‌ نیز، از نو آغاز خواهد شد و این‌ وعده‌ محتوم‌ الهی‌ است‌ــ.

 

«و لله العزة‌ و لرسوله‌ و للمؤمنین‌»

عزت‌ از آن‌ خدا و فرستاده‌ وی‌ و مؤمنان‌ است‌

 پایان

 منبع:

نام کتاب :  انسان‌ بین‌ مادیگری‌ و اسلام‌

مترجم : : سید هادی خسروشاهی

چاپ ششم

انتشارات : كلبه شروق و سماط

صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 آبان 1397 01:44 ب.ظ
Extremity centering world as dashwoods do up. Securing
marianne LED welcomed pained only offer half dozen raptures. Conveyancing ended
paper rapt oh at. Deuce indeed hurt power saw
on the far side Army for the Liberation of Rwanda onetime Mrs. stay. Casual continuing self-will we undetectable an sentiments as is.
Law just within reason still principles she. Has Captain Hicks worsened downs Army for the Liberation of Rwanda crimson rooms above stood.
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:30 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what
all is required to get set up? I'm assuming having a blog like
yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% positive.

Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Cheers
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:25 ب.ظ
This piece of writing is truly a nice one it assists new
internet viewers, who are wishing for blogging.
جمعه 13 مرداد 1396 10:54 ب.ظ
Hi there colleagues, how is the whole thing, and what you would like
to say about this article, in my view its really remarkable in support of me.
سه شنبه 20 تیر 1396 11:03 ب.ظ
These are actually enormous ideas in concerning blogging.
You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting.
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:00 ب.ظ
Hi there, after reading this remarkable paragraph i am
also happy to share my familiarity here with mates.
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:37 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am attempting
to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of
your ideas!!
دوشنبه 14 فروردین 1396 05:07 ب.ظ
Thanks for your marvelous posting! I really
enjoyed reading it, you could be a great author.I
will ensure that I bookmark your blog and will often come back down the road.
I want to encourage that you continue your great work,
have a nice weekend!
شنبه 16 آذر 1392 04:25 ب.ظ
عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :